لغو دورکاری کارکنان دستگاه های اجرائی

لغو دورکاری کارکنان دستگاه های اجرائی

با عنایت به بهبود وضعیت عمومی ناشی از شیوع کرونا و پوشش مطلوب واکسیناسیون در بین عموم مردم، بدینوسیله کارکنان ادارات موظفند از تاریخ 1400.07.25 با رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک و با حفظ سایر شرایط کاری( ساعت و روزهای کاری فعلی) در محل کار خود حاضر شوند. بر این اساس کلیه دورکاری ها به استثنای دورکاری در شهرهای قرمز لغو می گردد.