مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری : دلایل فراوانی نامتعارف شکایات مردمی، شناسایی و رفع شوند

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری : دلایل فراوانی نامتعارف شکایات مردمی، شناسایی و رفع شوند
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که درمحل سالن حوزه استاندار تشکیل شد گفت : تشکیل پرونده و برخوردهای مکرر موردی در مقابله با نارسائی ها و تخلفات هرچند لازم و بازدارنده هست ولی چاره ساز نیست ، لذا علت و ریشه بروز تخلف و جرم شناسایی و بسترهای زایش و رویش تخلف در ادارات خشک شود .

مقابلی گفت : بررسی ها حاکی از این است که گاهاً سیاست ها ،انتصابات نابجا ، رویه های سنتی مورد عمل و در برخی موارد نیز کارکردهای سلیقه ای تعدادی از کارکنان در بخش های مختلف موجب تمرکز شکایات و نارضایتی ها در دستگاهها و ادارات شده وکلیت دستگاهها و مردم را با چالش مواجه می کند.

مقابلی خاطرنشان کرد : لازم است مدیران فراوانی شکایات مردمی در بخش های زیر مجموعه خود هم در ستاد استان و هم در شهرستانها را مورد سنجش و رصد موثر قرار داده و نقاط آسیب زا در رویه های مورد عمل را برای تسهیل و تسریع در امورات رفع و اصلاح نمایند .

در ادامه برخی از مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات اصلاحی خود را در امر ارتقاء سلامت اداری ارائه و نکته نظرات خود را بیان کردند.

بررسی میزان اجرای مصادیق حقوق شهروندی در ستاد استانداری ، بررسی گلوگاههای فسادخیز و آسیب رسان در فرآیندهای اداری وضعیت میز خدمت حضوری و الکترونیکی و ارزیابی های مستمر صورت گرفته در ارزیابی دفاتر ستادی و بازرسی های دوره ای از فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریهای استان و همچنین ایجاد بستر لازم برای حضور مدیران دستگاههای اجرایی جهت پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دیگر موارد مورد بحث و بررسی در جلسه کمیته مدیریت عملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استانداری بود.