برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

در این جلسه مستندات 8 واحد تولیدی و صنعتی برای صدور مجوز های زیست محیطی بررسی شد.