افتتاحیه طرح ملی توان افزایی و تاب اوری اجتماعی در جوامع محلی

افتتاحیه طرح ملی توان افزایی و تاب اوری اجتماعی در جوامع محلی
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری اذربایجان غربی گفت :این پروژه در راستای اجرایی سازی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تحقق بند ۱۲ از الویت های تخصصی رییس جمهور در امور زنان و خانواده و اجرای یکی از برنامه های پیش بینی شده در سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان تنظیم و اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، پریسا علیلو در جلسه افتتاحیه طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری زنان استان اظهار داشت :این پروژه در راستای اجرایی سازی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تحقق بند ۱۲ از الویت های تخصصی رییس جمهور در امور زنان و خانواده و اجرای یکی از برنامه های پیش بینی شده در سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان تنظیم و اجرایی می شود.

وی گفت: در برنامه ششم توسعه دولت سعی کرده در تمام حوزه ها از جمله حوزه زنان و خانواده با شاخص گذاری و هدف گذاری به اهداف تعیین شده دست یابد که اجرای طرح توان افزایی و ارتقا تاب اوری یکی از وسیله های رسیدن به این شاخص ها می باشد.

علیلو یادآور شد: هدف از این طرح ارتقای آگاهی سطح سلامت روانی و جسمانی و اجتماعی زنان و خانواده ها و افزایش تاب آوری اجتماعی خانواده ها در مقابل آسیبهای اجتماعی و توسعه مشارکت در امور شهری و ارتقای فرهنگ شهرنشینی و کاهش آسیبهای اجتماعی می باشد. 

وی ادامه داد: آشنایی فعالان مدنی و جوامع محلی با فرایند تحلیل سیستم های تاب آور _تقویت تعاملات اجتماعی در جوامع محلی در راستای عبور و غلبه بر چالش های اجتماعی و محیطی_ افزایش میزان مشارکت جامعه محلی در برنامه ریزی ها، مدیریت امور شهری و کاهش آسیب های اجتماعی می باشد. 

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری افزود: حیطه اجرای طرح در مناطق حاشیه نشین و آسیب پذیر شهری و رو ستایی در ۱۲ شهرستان می باشد .گروه هدف جمعی از خانواده ها و افراد شهری و روستایی در معرض آسیب است.

این طرح در گام اول به تربیت تسهیلگران تاب اوری اجتمآعی در جوامع محلی می پردازد و در گام دوم با ورود این تسهیلگران به جامعه به توان افزایی گروه هدف و ارتقا تاب اوری اجتماعی می پردازد.

علیلو گفت: توان افزایی و توسعه ظرفیت های جامعه مدنی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی ـ مشورتی برای ۲۵ نفر از نمایندگان تشکل های اجتماعی بومی به عنوان تسهیل گر محلی به مدت ۶۰ ساعت نیز از اهداف کمی طرح می باشد.

در راستای این طرح نشست های آموزشی ـ مشارکتی به مدت ۶۰ ساعت برای ۶۲۵ نفر از اعضای جوامع محلی برای ۲۵ محله کم برخوردار برگزار خواهد شد.