برگزاری نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید