با حکم استاندار آذربایجان غربی،

سرپرست فرماندارى نقده منصوب شد

سرپرست فرماندارى نقده منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، محمد نوبخت نیا را به عنوان سرپرست فرماندارى نقده منصوب کرد.

سوابق:
 ⁃ جانشین شورای نگهبان در آذربایجان غربی
 ⁃ سرپرست دفتر شورای نگهبان آذربایجان غربی
 ⁃ مسئول اسناد بررسی و حقوقی شورای نگهبان دفتر آذربایجان غربی
 ⁃ بازرس ویژه بازشماری انتخابات
 ⁃ مسئول کمیته اسناد در هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
 ⁃ مسئول کمیته اسناد در هیأت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی