برگزاری جلسه کار گروه زیربنایی به ریاست استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه کار گروه زیربنایی به ریاست استاندار آذربایجان غربی
جلسه کارگروه زیربنایی به ریاست محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ در این جلسه برنامه اقدام برای طرح های هادی روستاهای واقع در حریم شهرها، ریز پهنه بندی لرزه ای شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و مهاباد، احداث بنا و تاسیسات طرح آزمون تپه پایه یک راهنمایی و رانندگی در مهاباد، احداث بنا و تاسیسات طرح پرورش قارچ دکمه ای در بوکان، احداث بنا و تاسیسات طرح بسته بندی میوه جات تازه در میاندوآب، احداث و تاسیسات طرح پروار بندی بره ۲۰۰ راسی در ارومیه، احداث بنا و تاسیسات طرح جداسازی عسل از موم در تکاب، احداث بنا و تاسیسات طرح بره پرواری ۲۰۰ راسی در اشنویه و جابجایی روستاهای واقع در مخزن سدهای پیرانشهر  سردشت و چایپاره به تصویب رسید.