بازدید عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از غرفه های آذربایجان غربی در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر ایران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 98.05.27