دولت تدبیر در هر یک روز به 10 روستا گازرسانی کرد

دولت تدبیر در هر یک روز به 10 روستا گازرسانی کرد
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به عزم جدی دولت تدبیر و امید برای گسترش شبکه گازرسانی، گفت: دولت تدبیر و امید طی پنج سال گذشته در هر یک روز به 10 روستا گازرسانی کرد.

حسن منتظر تربتی در آیین بهره برداری از طرح گازرسانی به 200 روستا و 18 مورد از صنایع عمده در آذربایجان غربی با بیان اینکه قبل از دولت یازدهم 14 هزار روستا در کشور از نعمت گاز بهره مند بود، بیان کرد: میزان گازرسانی به روستاها طی دولت تدبیر و امید با تعداد کل روستاهای بهره مند از نعمت گاز در طول انقلاب اسلامی برابری می کند.
وی با بیان اینکه 13 هزار روستا در دولت دکتر روحانی از نعمت گاز بهره مند شدند، ادامه داد: هم اکنون 27 هزار روستا در کشور به شبکه گازرسانی متصل است.
وی با اعلام اینکه 97 درصد مناطق شهری کشور امروز به شبکه گازرسانی ملی متصل است، اظهار داشت: از محل فروش گاز در داخل کشور بیش از 100 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه اختصاص یافته است.
منتظر تربتی ادامه داد: هم اکنون یکهزار و 13 روستا در آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مند استدر حالی که این رقم قبل از دولت تدبیر و امید تنها 359 روستا بود.
وی با اشاره به اینکه همزمان با سفر رییس جمهوری به آذربایجان غربی طرح های گازرسانی به 200 روستا و 18 مورد صنایع عمده با هزینه بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد ریال به بهره برداری رسید، گفت: همچنین در این سفر عملیات گازرسانی به 59 روستا، 116 واحد صنعتی و چهار مورد طرح خط تغذیه با اعتباری بالغ بر یکهزار و 150 میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
وی شرکت ملی گاز را پیشران توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: امید است طرح های افتتاح شده در مناطق نیز باعث توسعه و پیشرفت شود.