بازدید مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی از مرکز سرای کودکان اسمانی ارومیه