افتتاح فاز نخست بیمارستان میلاد ارومیه با حضور معاون اول رییس جمهور