آلبوم تصویری / راهپیمایی لبیک به رهبری و حمایت از امنیت و اقتدار کشور – ارومیه