حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در روستای بزرگ آباد ارومیه