بازدید مدیر کل اداری ومالی استانداری از روند مصاحبه استخدامی

بازدید مدیر کل  اداری ومالی  استانداری از روند مصاحبه استخدامی
بازدید جناب آقای خبازی مدیر کل محترم اداری ومالی استانداری از روند برگزاری مصاحبه تخصصی  معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری و واحد های تابعه

بازدید جناب آقای خبازی مدیر کل  محترم اداری ومالی  استانداری  از روند برگزاری مصاحبه تخصصی  معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری و واحد های تابعه