<< آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول >>

<< آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول >>

استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی برمبنای قیمت پایه مزایده  به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت  نقدی بفروش برساند  متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده/10روزاز تاریخ 03/06/98 لغایت 14/06/98 در روزهای فرد از ساعت 16 لغایت 19بعد از ظهر جهت کسب اطلاعات بیشتر از محل های فوق بازدید و فرم شرکت در مزایده را از واحد اموال استانداری اخذ و قیمت پیشنهادی خود را تا آخر وقت اداری 14/06/98 به دبیرخانه حراست استانداری واقع در ارومیه اول خیابان شهید امینی ساختمان استانداری تحویل نمایند .

توضیحات:

1- متقاضیان بایستی فیش سپرده واریزی به شماره حساب 2171130030008  بابت پنج /5 درصد قیمت پایه را در یک پاکت ( الف ) و کپی مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه را در پاکت (ب ) و قیمت پیشنهادی را در پاکت ( ج ) قرار دهند .

2- کلیه هزینه های مترتب بر نقل و انتقال اعم از مالیات ، عوارض، انتشار آگهی ، کارشناسی ، و غیره  بعهده برنده مزایده می باشد  .   

 3- پیشنهاد دهندگان بایستی فرم شرکت در مزایده را به انضمام فیش واریزی مربوط به 5/پنج درصد قیمت پایه در پاکت لاک و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  <<  >> آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضا شده ارائه گردد .                                             

4- به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود .

5- شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبولی کلیه شرایط دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10آئین نامه معاملات دولتی می باشد .

6- برنده مزایده پس از اعلام برندگان یک هفته فرصت دارد تا نسبت به پرداخت وتسویه حساب مبلغ  پیشنهادی خود اقدام تا نسبت به نقل وانتقال ملک مذکورازطرف مزایده گذاز بعمل آید درغیراینصورت انصراف تلقی شده وسپرده برنده اول به نفع استانداری ضبط خواهد شد.برندگان دوم نیز تابع شروط فوق می باشد .

7- کلیه املاک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد و مدارک موجود ( سند قطعی ششدانگ ) واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه برعهده فروشنده می باشد .

8- کمیسیون فروش استانداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

9- حضور پیشنهاد دهنده گان یا نماینده آنها در جلسه آزاد است .

10- پیشنهادات راس ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 16/06/1398 در محل استانداری مفتوح و قرائت و تا آخر وقت اداری همان روز نتایج مربوطه اعلام خواهد شد ، و ضمنا قیمت پایه اقلام مزایده در فرم مربوط درج شده است. 

11- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی در مزایده اولویت با ساکنین واحد می باشد .

12- درضمن بازدید کنندگان محترم جهت بازدید از واحدهای یاسمن با آقای حامد سعادت به شماره 09143811200 و اول خیابان ارتش و مدنی 2 با آقای صمد تمجید به شماره 09141417524 هماهنگی نمایند .

                                        استانداری آذربایجان غربی

بسمه تعالی

فرم شرکت در مزایده واحد شماره .................

الف – مشخصات خریدار :

 نام ..................نام خانوادگی ................نام پدر................شماره شناسنامه ................کد ملی .....................

صادره .............. تلفن همراه..........................ثابت ..................آدرس ...................................................

ب- سپرده به مبلغ ...................... ریال معادل .........................................تومان بابت 5/ پنج در صد قیمت پایه  واریز

به حساب شماره   ......................  نزد بانک ملی  شعبه ارومیه طی فیش شماره .....................مورخ ..................

ج –  واحد ویلای یا آپارتمان ( واحد مسکونی ) به شماره ............   طبقه ..............   به مساحت : عرصه ................    و

اعیان ................ بازدید و رویت شده به آدرس ................................................................ را که به قیمت  پایه

 /.................................. ریال می باشد ،  مبلغ   پیشنهادی خود را به عدد ....................................ریال به معادل.

.....................................تومان اعلام و امضاء می نمایم .

اینجانب با اطلاع کامل از شرایط مزایده ،پیشنهاد فوق را ارائه مینمایم و متعهد می شوم که در صورت برنده شدن حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به واریز وجه پیشنهادی فوق اقدام نمایم در غیر اینصورت دستگاه مزایده کننده مختاراست طبق شرایط قانونی مزایده با اینجانب رفتار نمایند .

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده     امضاء             

 

 

 

لیست املاک مازاد استانداری استان آذربایجان غربی در مزایده مورخ   16/06/98

توضیحات

وضعیت کنونی ملک

پلاک ثبتی

مبلغ کارشناسی

مساحت اعیان

مساحت عرصه

کاربری

نوع ملک

نام و آدرس ملک

ردیف

قطعه 65

قابل سکونت در تسلط استانداری

11925از101

/000/400/421/1

76/94

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه واحد یک /1 سمت غربی دو خوابه  طبقه اول

1

قطعه 67

قابل سکونت در تسلط استانداری

11925از101

/000/020/374/1

76/94

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه واحد دو/2 سمت غربی دو خوابه طبقه دوم

2

قطعه 69

قابل سکونت در تسلط استانداری

11925از101

/000/020/374/1

76/94

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه واحد سه /3 سمت غربی دو خوابه طبقه سوم

3

قطعه 71

قابل سکونت در تسلط استانداری

11925از101

/000/640/326/1

76/94

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه واحد چهار /4 سمت غربی دو خوابه طبقه چهارم

4

قطعه 66

قابل سکونت در تسلط استانداری

11926 از 101

/000/580/661/1

8/123

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه    واحد یک /1 سمت شرقی سه خوابه  طبقه اول

5

قطعه 68

قابل سکونت در تسلط استانداری

11926 از 101

/000/656/624/1

8/123

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه   واحد دو/2 سمت شرقی سه خوابه طبقه دوم

6

قطعه 70

قابل سکونت در تسلط استانداری

11926 از 101

/000/656/624/1

8/123

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه   واحد سه /3 سمت شرقی سه خوابه طبقه سوم

7

قطعه 72

قابل سکونت در تسلط استانداری

11926 از 101

/000/040/600/1

8/123

مسکونی

آپارتمان

ارومیه :اول شهرک ایثار آپارتمان های یاسمن بلوک 9/نه   واحد چهار /4 سمت شرقی سه خوابه طبقه چهارم

8

سند دفترچه ای ششدانگ

قابل سکونت در تسلط استانداری

6/2/18

/000/500/309/7

309

3/197

مسکونی

ویلایی در سه طبقه

ارومیه :خیابان ارتش کوچه بن بست شش متری قطعه جنوبی در سه طبقه پلاک ...... 

9

سند دفترچه ای ششدانگ

قابل سکونت در تسلط استانداری

26/ 2963

/000/000/140/8

444

148

مسکونی

ساختمان در سه طبقه

ارومیه : پنجراه اول کوچه شهریار نبش کوچه دوم بن بست سمت چپ در سه طبقه پلاک .....

10

دوجلد سه دانگ

قابل سکونت در تسلط استانداری

1 / 2963

/000/000/300/3

52

148

مسکونی

ویلایی در یک طبقه

رومیه : پنجراه اول کوچه شهریارقطعه دوم سمت چپ کوچه دوم بن بست در یک طبقه پلاک ......

11

درانتخاب ردیف ها ومشخصات مورد نظر نهایت دقت بعمل آید.