برگزاری جلسه توجیهی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال97

برگزاری جلسه توجیهی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال97
جلسه توجیهی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال97 برگزار شد.

جلسه توجیهی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد ستاد استانداری  در سال 97 با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی  و مدیر کل دفتر بازرسی ،مویریت عملکرد وامور حقوقی ، و مدیر کل امنیتی انتظامی ، و سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و مدیر کل امور بانوان  وخانواده و مدیر کل دفتر اتباع  و مهاجرین خارجی برگزار گردید و شاخص های ارزیابی عملکرد سال 96 آسیب شناسی و شاخص های سال 97 تببین و تشریح گردید.

در این جلسه مقابلی مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به اهمیت برگزاری این جلسه به منظور ارزیابی عملکرد استانداریها پرداخت و عنوان کرد یکی از وظایف دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد ستاد استانداری فرمانداریها و واحدهای تابعه می باشد.

وی در ادامه به مواد 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که برابر بند الف و ب ماده آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری شاخص های عمومی و اختصاصی برای کلیه دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی تعیین گردید و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.

وی همچنین به تعامل همکاران با کارشناسان دفاتر متناظر تاکیدکرد .

در این جلسه مصطفوی ضمن تقدیر و تشکر از مدیر و کارشناسان دفاتر ستادی از دفتر بازرسی خواست ایرادهاو نواقص شاخص های حوزه معاونت تبیین و پیشنهادات به وزارت کشور ارسال شود.

در این جلسه تعدادی از مدیران و کارشناسان نیز نقطه نظرات خود را بیان نمودند و نهایتاً مقرر گردید ضمن آسیب شناسی ارزیابی عملکرد سال قبل با تعامل و ارتباط سازنده با وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اهتمام جدی در اقدامات تکلیفی توسط دفاتر و واحدهای تابعه استانداری معمول گردد .