در تابستان سال ١٣٩٨ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر استان آذربایجان غربی به 8.7 درصد رسید

در تابستان سال ١٣٩٨ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر استان آذربایجان غربی به 8.7 درصد رسید
طرح آمارگیری از نیروی کار بر اساس نیاز برنامه ریزان و با هدف محاسبه شاخص های فصلی و سالانه نیروی کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن ها طراحی شده است. این طرح منطبق بر آخرین توصیه های سازمان بین المللی کار است و برای مقایسه بین المللی شاخص های نیروی کار، امکان بهتری را فراهم می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان­ غربی، بر اساس آخرین نتایج اجرای طرح "نیروی کار فصل تابستان  1398" منتشر شده توسط مرکز آمار ایران روند تغییرات در تعدادی از مهمترین شاخص های نیروی کار استان و کشور (نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال) مطابق جداول زیر قابل مشاهده و بررسی می باشند.

جدول 1 : نرخ بیکاری در تابستان سال 1397 و 1398

 

نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر

نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بشتر

تابستان 98

تابستان 97

درصد تغییرات

تابستان 98

تابستان 97

درصد تغییرات

کشور

10.4

12.2

-1.8

10.5

12.3

-1.8

استان

8.6

14.9

-6.3

8.7

15

-6.3

 

بررسی جدول (1) نشان می دهد، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر  و نیز افراد 15 ساله و بیشتر در میانگین کشوری در فصل تابستان سال 1398 نسبت به تابستان سال 1397 ،  1.8 درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ بیکاری در این دو گروه در استان آذربایجان غربی 6.3 درصد، بیشتر از میانگین کشوری می باشد.

 

جدول 2 : نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان 1397 و 1398

 

نرخ مشارکت اقتصادی

تابستان 98

تابستان 97

درصد تغییرات

کشور

40.8

40.8

0

استان

44.4

43.5

+ 0.9

 

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) استان در تابستان سال جاری 44.4 درصد می باشد که 3.6 درصد بالاتر از میانگین کشور (40.8 درصد) بوده و نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (43.5 درصد) افزایش 0.9 درصدی داشته است.

 

 جدول 3 : نسبت اشتغال در تابستان سال 1397 و 1398

 

نسبت اشتغال

تابستان 98

تابستان 97

درصد تغییرات

کشور

36.5

35.8

+ 0.7

استان

40.6

37.1

+ 3.5

 

میانگین کشور در شاخص نسبت اشتغال در فصل تابستان سال 1398 افزایش 0.7 درصدی را نشان می دهد که این افزایش در استان آذربایجان غربی 3.5 بوده و بیشتر از میانگین کشور می باشد. با توجه به تعریف نسبت اشتغال که بیانگر نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار می باشد؛ این نسبت در فصل تابستان سال 1398 در استان آذربایجان غربی 40.6 درصد بوده که در مقایسه با میانگین کشوری 36.5 درصد، نشان دهنده بالاتر بودن تعداد شاغلین در استان به تعداد شاغلین در میانگین کشور می باشد.

 

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع ­های اساسی هر کشوری است، به گونه ­ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به­ عنوان یکی از شاخص ­های توسعه ­یافتگی جوامع تلقی می­ شود.

نتایج تکمیلی جداول مزبور نیز در سایت مرکز آمار ایران به نشانی اینترنتی ذیل قابل دسترس است.

https://www.amar.org.ir/news/ID/11500/نتایج-طرح-نیروی-کار-تابستان-1398