آلبوم تصویری / توزیع ۳ هزار بسته معیشتی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال برای نیازمندان توسط خیر ارومیه حاج میرزا نبی زاده با حضور استاندار آذربایجان غربی