آگهی مزایده کتبی خودروهای سبک باری و سواری استانداری آذربایجان غربی

آگهی مزایده کتبی خودروهای سبک باری و سواری استانداری آذربایجان غربی
استانداری استان آذربایجان غربی در نظر دارد تعدادی ازخودروهای سبک باری و سواری خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش برساند متقاضیان می توانند برابر شرایط اعلامی اقدام لازم را انجام دهند.

بسمه تعالی

آگهی مزایده کتبی استانداری استان آذربایجان غربی       

استانداری استان آذربایجان غربی در نظر دارد تعدادی ازخودروهای سبک باری و سواری خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط  ذیل به فروش برساند متقاضیان می توانند برابر شرایط اعلامی اقدام لازم را انجام دهند.

شرایط ومشخصات فروش مزایده خودروهای سواری

  1. متقاضیان شرکت درمزایده بعد از بازدید می بایست مبلغ  /000/000/ 50 ریال بابت سپرده هر دستگاه خودروی باری و سواری به شماره حساب 21711300031006 نزد بانک ملی  بنام استانداری آذربایجان غربی شعبه ارومیه واریز و مدارک پیشنهادی خود شامل فیش واریزی ، قیمت پیشنهادی و  کارت ملی خود را در پاکت لاک مهر شده مناسب قرارداده وبا ذکر نام ونام خانوادگی وشماره تلفن برروی پاکت از تاریخ نشرآگهی و درج در روزنامه تا آخروقت اداری روزچهارشنبه مورخ 08/12/97 به دبیر خانه حراست استانداری به آدرس ارومیه خیابان شهید امینی ساختمان استانداری تحویل داده و رسید دریافت نمایند کسانیکه رسید دریافت نکنند بعدا به درخواستهای آنان قابل رسیدگی نخواهد شد و به مدارک های ناقص وبدون لاک و مهرترتیب اثرداده نخواهد شد .
  2. متقاضیان محترم می توانند ازتاریخ 29/11/97 لغایت 08/12/97 ازساعت 10 صبح تا ساعت 14 عصرازماشین آلات فوق واقع دراول جاده سلماس محوطه دفتراموراتباع خارجی استانداری بازدید وفرم شرکت در مزایده را دریافت نمایند .
  3. سپرده نفردوم مزایده  تا واگذاری قطعی به نفراول عودت داده نخواهد شد.

4- زمان برگزاری مزایده : جلسه بازگشائی پاکتهای مزایده راس ساعت 11 صبح روزپنجشنبه مورخ 09/12/97 درسالن جلسه دفتراموراتباع خارجی استانداری انجام وهمان روز نتیجه اعلام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان درباز گشائی قیمتهای پیشنهادی بلامانع می باشد .

5- خریدارازتاریخ مزایده به مدت دو/2 روزکاری فرصت دارد تا نسبت به پرداخت بهاء وسیله وتسویه حساب کامل اقدام وآنرا ازمحل مزایده خارج نماید درغیر اینصورت انصراف تلقی شده وسپرده به نفع سازمان ضبط خواهد شد.وازبرنده دوم جهت عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.

6- شرکت درمزایده  با رعایت موارد قانونی برای عموم آزاد است .

7- کمسیون مزایده دررد یا قبول پیشنهادات واصله مختاراست وبه پیشنهادات مبهم ومشروط وفاقد فیش سپرده یا ضمانت نامه بانکی (بابت تضمین ) ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8- کلیه هزینه ها ی قانونی اعم از: کارشناسی اصالت وارزیابی ؛ آگهی و روزنامه ، مالیات و عوارض شهرداری ، نقل وانتقال سند ، تعویض پلاک وغیره بعهده خریدار می باشد .

9- لازم به توضیح است که انتقال اسناد مالکیت خودروها تا تاریخ 25/12/97 قابل انتقال می باشد در غیر اینصورت تمامی مسئولیت عدم انتقال بعهده خریدار بوده وبصورت اوراقی واگذارخواهد شد .

استانداری استان آذربایجان غربی