بازدید استاندار آذربایجان غربی از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در ارومیه