نخستین جلسه شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی استان

نخستین جلسه شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی استان
طرح های پژوهشی شهرداریها و دهیاریها براساس نیازهای مدیریت شهری و روستای اولویت بندی شوند

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در نخستین جلسه شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی استان گفت: شناسایی چالش‌ها و ظرفیت ها برای  ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات ارائه شده و کارآمدسازی سازمانی از الزامات اساسی در کسب رضایتمندی حداکثری مردم است که برهمین اساس باید طرحهای مطالعاتی و پژوهشی متناسب با آن اولویت بندی شوند.

پیمان آرامون افزود: سرمایه گذا ری و کسب درامدهای پایدار، مدیریت پسماند و شناسایی مخاطرات طبیعی و ارزیابی میزان خطرپذیری در برابر سیل و زلزله‌ از اولویت‌های نظام مدیریت شهری است که در این مطالعات باید توجه جدی شوند.

وی با بیان اینکه براساس قانون 3 درصد منابع اعتباری سازمان‌های دولتی و شهرداری ها در امر آموزش وپژوهش باید صرف شود اظهارداشت : در حوزه مدیریت شهری و روستایی طرح‌های پژوهشی را می توان در چند موضوع نظیر ساختار ی و نیروی انسانی، اقتصادی و درآمدپایدار،معماری و عمران  شهری و بازاریابی و اشتغال روستایی دسته بندی و طرحهای پژوهشی را در آن جهت هدایت و راهبری کرد.

در ادامه این جلسه مقررشد شهرداری های استان 2 طرح پژوهشی اولویت‌دار برای سال 98 را جهت بررسی و تصویب در شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی استان ارائه دهند.