بازدید محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از دریاچه ارومیه- 98.1.23