تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بر نقش موثر کانون های کارآفرینی در اجرای سیاست های اشتغال دولت

تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بر نقش موثر کانون های کارآفرینی در اجرای سیاست های اشتغال دولت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بر نقش موثر کانون های کارآفرینی در اجرای سیاست های اشتغال دولت در استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، شهدی در جلسه انتخاب رییس و و دبیر کانون کارآفرینی استان که در محل استانداری ترتیب یافت، با اشاره به برخی از حلقه های مفقوده در زنجیره ایجاد اشتغال در کشور، گفت: ایجاد و فعال تر شدن کانون های کارآفرینی می تواند این حلقه های مفقود را در حوزه اشتغال جبران کرده و این کانون ها با ارائه روشهای ابتکاری و کارآمد و ایده های جدید در حوزه کارآفرینی می توانند نقش موثری در اجرای سیاست های دولت در حوزه اشتغال داشته باشند.

وی با تاکید بر حمایت استان از ایده های کانون های کارآفرینی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری، گفت:  یکی از مهمترین دغدغه های دولت ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف است و کانون های کارآفرینی می توانند حضور فعال در تولید، ایجاد اشتغال و ارائه روشهای ابتکاری در ایجاد فرصت های جدید اشتغال داشته باشند.

در این جلسه آقایان محمد باقر حسین زاده به عنوان رییس و فرزین قلعه کوهی به عنوان دبیر کانون کارآفرینی استان انتخاب شدند.