افتتاح کلینیک حقوق کودک استان و برگزاری کاراگاه آموزش فرزند پروری