برگزاری جلسه شورای راهبردی جمعیت آذربایجان غربی به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار

برگزاری جلسه شورای راهبردی جمعیت آذربایجان غربی به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
جلسه شورای راهبردی جمعیت آذربایجان غربی به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.

در این جلسه علی مصطفوی با اشاره به روند کاهش جمعیت در کشور و استان گفت: متاسفانه آمارها نشان می دهد که روند رشد جمعت در کشور رو به کاهش است و ما در آینده شاهد کشوری با جمعیت مسن خواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح های پژوهشی در زمینه دلایل کاهش جمعیت و همچنین راهکارهای تشویق خانوده ها به فرزند آوری، گفت: در جلسات شورای راهبردی جمعت باید طرح های کاربردی ارئه شود تا نتایج این طرح ها قابلیت اجرا در جامعه را داشته باشند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های جمعیتی مقام معظم رهبری، ادامه داد: تمامی وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در این ابلاغیه مشخص شده است و دستگاه های اجرای نسبت به اجرای مفاد این سیاست ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.