جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد دفاتر حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی

جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد دفاتر حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد دفاتر حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور حسینی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی و مدیران کل دفاتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری ،  اداری و مالی استانداری ، فناوری اطلاعات ، جذب سرمایه گذاری و هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری برگزارشد شاخص های ارزیابی دفاتر حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با تاکید بر ضرورت هماهنگی لازم در تدوین جداول مربوط به ارزیابی عملکرد دفاتر حوزه این معاونت گفت: بررسی و ایجاد هماهنگی های نهایی در خصوص شاخص های ارزیابی از اهداف این جلسه این است و امیدواریم اقدامات موثر این معاونت در حوزه های مختلف در ارزیابی نهایی مورد توجه قرار گیرد.

مقابلی مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری نیز در این جلسه اظهار داشت: ارزیابی عملکرد فرمانداریهای استان در سال 97 تا پایان اسفندماه انجام گرفته و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و دفاتر ستادی استانداری ها نیز در حال بررسی است و کارشناسان رابط دفاتر ستادی استانداری مدارک و مستندات عملکرد هریک از حوزه ها تا پایان فروردین 98 در سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی (تسما) باید وارد کنند.