پنجمین جلسه کمیته راهبری طراحی شهری

پنجمین جلسه کمیته راهبری طراحی شهری
درپنجمین جلسه کمیته راهبری طراحی شهری ، طرح تفصیلی اراضی پادگان ارومیه بررسی شد

در این جلسه که به منظور ارائه مرحله دوم تدقیق چارچوب طراحی شهری و تدوین طرح تفصیلی اراضی پادگان ارومیه با حضورسرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی برگزارشد ، پس از ارائه توضیحات مشاور طرح هریک از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه نظرات و پیشنهادت خود را مطرح کردند. 
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به سابقه بررسی طرح گفت: محدوده اراضی پادگان ارومیه در بافت مرکزی شهرارومیه فرصت کم نظیری برای مدیران استانی و شهری ایجاد کرده که با طراحی مناسب و جانمایی کاربریها ضمن حفظ فرهنگ وهویت تاریخی شهر، فضای باز شهری که بتوان تمام المانهای انسان محوربودن درحوزه تعاملات اجتماعی را در این ناحیه شهری پیاده ساخت را ایجاد کرد. 
پیمان آرامون افزود:تاخیرهای پیش آمده در روند بررسی این طرح منطقی نبوده و سازمانها و نهادهای دخیل دراین موضوع با اجتناب از بخشی نگری و دوری از نگاه انتفاعی در تکمیل و نهایی شدن این طرح تسریع دهند. 
در ادامه این جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی عضو این کمیته شامل شهرداری ارومیه، اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری واداره کل راه و شهرسازی استان تا 10 روز آینده و مجموعه فرماندهی پادگان ارومیه تا 20 روز آتی نظرات و پیشنهادات سازمانی خود رادر خصوص طرح تفصیلی پادگان ارومیه را جهت بررسی به مشاور طرح ارائه دهند.