افتتاح شهرستان های جدیدالتاسیس باروق و چهار برج آذربایجان غربی با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور