همایش نکوداشت بسیج با عنوان مدیر جهاددی ،بسیج واداره کار آمد با حضور استاندار آذربایجان غربی