سفر یک روزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان خوی