در احکامی جداگانه، استاندار آذربایجان غربی، بخشداران ایواوغلی و فیرورق خوی و دشتک چالدران را منصوب کرد.

در احکامی جداگانه، استاندار آذربایجان غربی، بخشداران ایواوغلی و فیرورق خوی و دشتک چالدران را منصوب کرد.
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى احکامى جداگانه " بهمن ظاهر " را به عنوان "بخشدار ایواوغلی خوی"، "رضا کشتکار " را به عنوان "بخشدار فیرورق خوی" و " مهدیه موسوی " را به عنوان "بخشدار دشتک چالدران" منصوب کرد.