مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری:

توسعه نهادهای مدنی برای اصلاحات نظام اداری و مبارزه با فساد ضروری است

توسعه نهادهای مدنی برای اصلاحات نظام اداری و مبارزه با فساد ضروری است
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری در جلسه کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم گفت : توسعه نهادهای مدنی برای اصلاحات نظام اداری و مبارزه با فساد ضروری است

رسول مقابلی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری در جلسه کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که در محل سالن شماره 4 استانداری تشکیل شد، گفت: تقویت و توسعه نهادهای مدنی و رسانه ها برای نظارت سازمان یافته مردمی برای اصلاحات نظام اداری در امر پیشگیری و مبارزه با فساد ضروری است.

مقابلی گفت: سلامت اداری نقطه مقابل فساد اداری است لذا با شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاههای فساد و اصلاح رویه های مورد عمل و فرایندها می توان تا حد زیادی از بروز فساد اداری پیشگیری کرد.

رئیس کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استانداری افزود: نظارت موثر و مراقبت در حین انجام کار از مراحل اولیه و لازم اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای ارتقاء سلامت اداری است.

وی گفت: در این راستا اکثر دستگاههای استانی مورد بازدید سرزده و موردی بازرسین استانداری قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت دستگاه احصاء و برای اقدامات اصلاحی به دستگاهها ابلاغ شده است. وی همچنین به تشریح برنامه هفتم و هشتم که شامل صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری و ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری می باشد، پرداخت و به ماموریت های  کمیته در راهبری برنامه فوق تاکید نموده و مجموعه اقداماتی که کمیته باید در این زمینه عملیاتی نماید، تبیین و تشریح نمود.

در ادامه برخی از مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه گزارشی از نتایج اقدامات اصلاحی خود را در امر ارتقاء سلامت اداری واحدهای تابعه ارائه نموده و نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

بررسی نقاط آسیب پذیر بخشداری ها، دهیاریها و شوراهای استان و آرای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و استقرار میزخدمت و همچنین شاخصهای ارزیابی عملکرد فرمانداری ها از موارد مورد بحث و بررسی در این جلسه کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استانداری بود.