بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل از دستگاههای اجرایی شهرستان چایپاره

در اجرای برنامه های ابلاغی سازمان پدافند غیر عامل کشور و بخ منظور ارزیابی امنیت فیزیکی و سایبری و مراکز مهم استان ، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بهمراه تایید ارزیابی متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط به شهرستان چایپاره گردیده است .

ایشان ضمن بازدید از سد آغ چای ، ایستگاه توزیع برق ، ایستگاه فشار گازشهری ، ایستگاه تقویت فشار گاز استان نسبت به بررسی میزان آمادگی مراکز در مقابل حملات احتمالی ، شناسلیی تهدیدات و آسیب پذیری های احتمالی دیدن نمودند .

در ادامه این بازدید متولیان مراکز فوق الذکر ضمن ارائه گزارش از اقدامات بعمل آمده در راستای حفاظت فیزیکی و سایبری ، تهدیدات و آسیب پذیری های احتمالی را اعلام و در نهایت رفع نواقص را خواستار شدند . 

در نهایت کارگروه انرژی پدافند غیر عامل استان به عنوان کار گروه تخصصی ذیربط مقرر گردید موارد مطروحه را جهت اقدامات بعدی به اداره کل پدافند غیر عامل ارسال نمایند