آذربایجان غربی کمترین نرخ تورم کشور را داراست

مرکز آمار ایران گزارش ماهانه خود از شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه امسال را منتشر کرد که بر این اساس آذربایجان غربی در تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه از کمترین نرخ تورم برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی  (٢٨.٦ درصد) است. 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٦.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢١.٥ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٦.١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  (٣١.٣ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان غربی (٢١.٩ درصد) است.