به اطلاع پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی می رساند

بر اساس اعلام  مدیریت محترم هسته گزینش استانداری ، زمانبندی مراجعه افراد بشرح ذیل اعلام می گردد . 

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در زمان حضور بر اساس برنامه زمانبندی:

  1. 6 قطعه عکس (4*3) جدید
  2.  تصویر تمام صفحات شناسنامه
  3.  تصویر کارت ملی( پشت و رو)
  4.  تصویر پایان خدمت یا معافیت(پشت و رو)
  5.  تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ردیفنامنام خانوادگینام پدرتاریخروزساعت
1وفاسعیدیداود12/04/1400شنبه08:00
2مهدیمحمدیقربان12/04/1400شنبه08:00
3فایزهباقرلومحمد علی12/04/1400شنبه08:30
4رسولدشتبانیحسین12/04/1400شنبه08:30
5حکیمهعلیزادهارشد علی12/04/1400شنبه09:00
6علینقی لوابراهیم12/04/1400شنبه09:00
7نعیمجعفریموسی12/04/1400شنبه09:30
8لیلاعلی عباس زاده اصلجلیل12/04/1400شنبه09:30
9مهدیهاحمدی دیزجیاحمد12/04/1400شنبه10:00
10وحیدرنجبرعشقعلی12/04/1400شنبه10:00
11موسیتقی نژادمعصوم12/04/1400شنبه11:00
12کبریدرخشانیرحمانعلی12/04/1400شنبه11:00
13ابراهیمدلایی میلانعیسی12/04/1400شنبه11:30
14بهناماحمد نژادمحمد12/04/1400شنبه11:30
15رضاباباپورعلی12/04/1400شنبه12:00
16بهمنعبدالهیعثمان13/04/1400یکشنبه08:00
17آکوقادری بابانقادر13/04/1400یکشنبه08:00
18محمدمدیریحبیب13/04/1400یکشنبه08:30
19بهمنعبدلرحمان13/04/1400یکشنبه08:30
20رضاسروریسلیمان13/04/1400یکشنبه09:00
21جلال الدینشمس الدینیارشد13/04/1400یکشنبه09:00
22بایزیدشریفیمراد13/04/1400یکشنبه09:30
23مسعودطلاییقنبر علی13/04/1400یکشنبه10:00
24سجادقاضی پوریعقوب13/04/1400یکشنبه10:30
25ولیشیخکانلوی میلانتمیر13/04/1400یکشنبه10:30
26احمدرشیدیمحسن13/04/1400یکشنبه11:00
27خدیجهالسانعبداله13/04/1400یکشنبه11:30
28بهزادتقی زادهمحمد13/04/1400یکشنبه11:30
29زهراحقیقت طلبهاشم13/04/1400یکشنبه12:00
30حسنرشیدیکریم13/04/1400یکشنبه12:00
31زانیاررحمانیرشید14/04/1400دوشنبه08:00
32میلادکریمیانور14/04/1400دوشنبه08:00
33معصومهقادریعثمان14/04/1400دوشنبه08:30
34عثمانصنعتیعمر14/04/1400دوشنبه08:30
35یونسسوارهرضا14/04/1400دوشنبه09:00
36یونسسرخابیعثمان14/04/1400دوشنبه09:00
37مرتضیعلیزاده ثانوی لاله لوعسگر14/04/1400دوشنبه09:30
38مالکحقیغفار14/04/1400دوشنبه09:30
39بهناماوجاقینصیر14/04/1400دوشنبه10:00
40خلیلاحمد خانیسلیمان14/04/1400دوشنبه10:00
41هادیعزیزیکاظم14/04/1400دوشنبه10:30
42مهدیآقا محمدیمحمد14/04/1400دوشنبه10:30
43محمدمحمدیانخضر14/04/1400دوشنبه11:30
44یوسفبهرامیعثمان14/04/1400دوشنبه11:30