معرفی مدیر کل

شماره دفتر31972580 

 ارتباط بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری (درخواست رشوه و سوء استفاده از مقام اداری)


شرح وظایف دفتر بازرسی


- ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به ‌شکایات واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی مستقر به ‌منظور حسن انجام وظایف محوله‌و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.

- هماهنگی درخصوص نحوه استقرار در استانداری ، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

- ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها.

- تنظیم برنامه ‌بازرسی موردی و دوره‌ای و اجرای آن از طریق بازرسی‌های مالی و اداری..

- انجام همکاری‌های لازم با گروه‌های بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله ‌و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی‌های انجام شده‌ و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

- بررسی و پاسخگوئی به‌شکایات و تقاضاهای مردم که‌از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان‌های مسئول ارجاع می‌گردد.

- تهیه‌پیش‌نویس تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه‌(فرمانداریها، بخشداریها و...) و ارائه ‌به‌  مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط.

-  عضویت وشرکت در جلسات ، کمیته و کارگروه ها با موضوع  تحول اداری،  ارتقاء سلامت  اداری ، ‌مبارزه‌ با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع .

- بررسی و اظهارنظر نسبت به ‌پیش‌نویس لوایح، تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های واصله ‌از مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

- تنظیم و اظهارنظر دربارة متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته ‌با اشخاص حقیقی و حقوقی.

- طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

- معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه ‌لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه ‌مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.

- همکاری با مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه ‌دعاوی که‌ در مرکز علیه ‌استانداران، فرمانداران یا واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه ‌اشخاص دیگر مطرح می شود.

- انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع برآنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته.

- تهیه‌و تنظیم گزارش‌های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهارنظر مشورتی دربارة کلیه‌ مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.

- نظارت، ارزیابی و بازرسی از نحوه اجرای کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان.

- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه‌گزارش جهت مقامات مافوق.

- بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه‌جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه‌رسیدگی به‌شکایات