معرفی مدیر کل


آقای مقابلی مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

شماره دفتر:31972580     ایمیل سازمانی: r.moghabeli@ostan-ag.gov.ir


معرفی همکاران بخش دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی

ردیفنام کارمندانعکسسمتایمیل سازمانی شماره تماس
1احتشام وحیدی آذرمعاون حقوقی

-----

31972583
2مسلم صفریمعاون بازرسی 31972599
3محمدصادق امیر عشایریمعاون ارتباطات مردمی 31972430
4سیفعلی نوریکارشناس بازرسی

-----

31972588
5رضا ابراهیمی
کارشناس حقوقی

r.ebrahimi@ostan-ag.gov.ir

31972587
6سهراب ابراهیمیکارشناس حقوقی

-----

31972618
7اللهوردی رجبیکارشناس بازرسی

-----

31972595
8امیر خلیلیکارشناس بازرسی

-----

31972591
9فخرالدین خلیلیکارشناس حقوقی

-----

31972589
10احمدعلی حقیقی کارشناس بازرسی

-----

31972592
11رضا طالبیکارشناس بازرسی

-----

31972586
12احمد راحمیکارشناس بازرسی

rahimi@ostan-ag.gov.ir

31972582
13رضا جهانکارشناس بازرسی

r.jahan@ostan-ag.gov.ir

14پیام رهامسئول سامد

p.raha@ostan-ag.gov.ir

31972430
15رضا صوفی زادهکارشناس بازرسی

-----

31982598
16افشین شریف پورکارشناس هماهنگی و پیگیری

a.sharifpour@ostan-ag.gov.ir

31972580
17صابر جلایرکارشناس سامد

-----

31972434
18مریم دهقانیکارشناس بازرسی

m.dehghan@ostan-ag.gov.ir

31972597
17سهیلا رحمانیکارشناس مدیریت عملکرد

s.rahmani@ostan-ag.gov.ir

31972594
18نسرین پورصادق کارشناس مدیریت عملکرد

n.poursadegh@ostan-ag.gov.ir

31972584
19سمیه کریم خوشنواکارشناس سامد

-----

31972435
20سمیرا باباییکارشناس سامد

s.babaei@ostan-ag.gov.ir

31972433
21سمیرا شیرین بیگکارشناس سامد

-----

31972437

شرح وظایف دفتر بازرسی


- ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به ‌شکایات واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی مستقر به ‌منظور حسن انجام وظایف محوله‌و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.

- هماهنگی درخصوص نحوه استقرار در استانداری ، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

- ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها.

- تنظیم برنامه ‌بازرسی موردی و دوره‌ای و اجرای آن از طریق بازرسی‌های مالی و اداری..

- انجام همکاری‌های لازم با گروه‌های بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله ‌و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی‌های انجام شده‌ و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

- بررسی و پاسخگوئی به‌شکایات و تقاضاهای مردم که‌از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان‌های مسئول ارجاع می‌گردد.

- تهیه‌پیش‌نویس تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه‌(فرمانداریها، بخشداریها و...) و ارائه ‌به‌  مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط.

-  عضویت وشرکت در جلسات ، کمیته و کارگروه ها با موضوع  تحول اداری،  ارتقاء سلامت  اداری ، ‌مبارزه‌ با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع .

- بررسی و اظهارنظر نسبت به ‌پیش‌نویس لوایح، تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های واصله ‌از مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

- تنظیم و اظهارنظر دربارة متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته ‌با اشخاص حقیقی و حقوقی.

- طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

- معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه ‌لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه ‌مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.

- همکاری با مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه ‌دعاوی که‌ در مرکز علیه ‌استانداران، فرمانداران یا واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه ‌اشخاص دیگر مطرح می شود.

- انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع برآنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته.

- تهیه‌و تنظیم گزارش‌های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهارنظر مشورتی دربارة کلیه‌ مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.

- نظارت، ارزیابی و بازرسی از نحوه اجرای کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان.

- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه‌گزارش جهت مقامات مافوق.

- بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه‌جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه‌رسیدگی به‌شکایات