معرفی مدیر کل


آقای امیر عباس جعفری مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

شماره دفتر:


 

سازمان مدیریت بحران کشوری