تماس با ما

 
اطلاعات فردی
اطلاعات دستگاه

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان شهید امینی، کد پستی 5715653963

آددرس پست الکترونیک :info@ostan-ag.gov.ir

تلفن : 31972000-044 

دورنگار: 31972531-044