مدیر کل اداری و مالی / کاظم خبازی شماره تماس دفتر: 31972277

 

 

 

 معاون اداری اداره کل اداری و مالی / فریدون جلیلی شماره تماس دفتر: 31972278

 

 

 

 معاون مالی اداره کل اداری و مالی / غلامرضا قاسمی شماره تماس دفتر: 31972238

 

 

 

 

 

 رئیس اداره امور اداری و رفاه استانداری / عباس اصلانی شماره تماس دفتر: 31972220

 

 

 

 

 

 

 رئیس اداره امور مالی استانداری / ******* شماره تماس دفتر: 31972234

 

 

 

 

 

 رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی استانداری / اصغر روشنی شماره تماس دفتر: 31972208

 

 

 

 

 

رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی استانداری / ******* شماره تماس دفتر: 31972209