مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان غربیمحمد دهقان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

شماره تماس دفتر:31972640 

.:شرح وظایف دفتر امور اقتصادی:.

١. بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های اقتصادی دستگاه های اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی و ارائه نتایج و پیشنهادات لازم به مقام مافوق به منظور هماهنگی و انطباق با برنامه ها و ضرورت های استان.
٢. برنامه ریزی و ارائه پیشنهادهای لازم به سازمان ها و نهادهای اقتصادی و تولیدی استان به منظور توسعه ظرفیت های اقتصادی و تولیدی استان.
٣. ایجاد هماهنگی های لازم به منظور بررسی و شناخت کلیه منابع و امکانات اقتصادی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان و ارائه راه حل های مناسب به دستگاه های اجرایی به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی استان.
٤. ایجاد هماهنگی به منظور نظارت بر انطباق فعالیت های اقتصادی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی و منطقه ای.
٥. فراهم نمودن زمینه های مناسب به منظور برقراری گفتگوی مؤثر با بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات اشتغال و تولید و بهبود فضای کسب و کار.
٦. نظارت و پیگیری امور مربوط به اقلام اساسی از قبیل گندم، آرد و نان و هماهنگی لازم در ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در این حوزه.
٧. نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی استان و گزارش پیشرفت امور اقتصادی و تولیدی استان به مقامات ذیربط و شورای برنامه ریزی استان.
٨. ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه های مهم اقتصادی در استان و پیگیری و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و موانع احتمالی.
٩. سازمان دهی و پیگیری برنامه های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست های ابلاغی و شناسایی مسایل و مشکلات در زمینه فعالیت های صادرات غیرنفتی.
١٠ . هماهنگی جهت ارتقا سطح کیفیت صادرات و انطباق با استاندارهای جهانی و تشویق و ترغیب صادرکنندگان استانی به منظور افزایش سرمایه گذاری.
١١ . شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن و شهرک های صنعتی سطح استان.
١٢ . هماهنگی و نظارت بر فرایند تهیه و توزیع کالاها و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور مرتبط با تنظیم بازار کالا و خدمات استان.
١٣ . انجام هماهنگی و همکاری لازم با سایر دستگاه های اجرای در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و پیگیری مسائل و مشکلات.
١٤ . هماهنگی و نظارت لازم بر ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد.
١٥ . هماهنگی و پیگیری امور مربوط به مشکلات زیست محیطی واحدهای تولیدی استان و برنامه ریزی به منظور کاهش اثرات زیان آور آنها.
١٦ . ابلاغ مصوبات کمیسیون ها، شوراها و کمیته های اقتصادی و سایر مصوبات و دستورالعمل های مربوطه به دستگاه های ذیربط.
١٧ . هماهنگی امور مرتبط با کمیسیون تعزیرات حکومتی.
١٨ . شرکت در جلسات امور اقتصادی و توسعه منطقه ای اعم از کمیسیون ها، شوراها، کارگروه ها و کمیته های مربوطه.
١٩ . بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
٢٠ . شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٢١ . ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.