اولین جشنواره روابط عمومی های برتر

 

1. جهت دریافت دستورالعمل ثبت نام کلیک کنید.

2. جهت دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید.