همکاران فناوری

معرفی همکاران دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف نام و نام خانوادگی عکس  سمت  تلفنآدرس ایمیلاهم وظایف
1کوروش مصطفوی   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات31972445k.mostafavi@ostan-ag.gov.ir

مدیریت دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری

2عطااله طایفه شکاریرئیس گروه ارتباطات و امنیت31972448shekari@ostan-ag.gov.ir

نظارت و مدیریت عملکرد کارشناسان گروه ارتباطات و امنیت و اجرای سیاستهای امنیت و توسعه ارتباطات

3رفعت حاتمیکارشناس  فرابری داده ها31972446hatami@ostan-ag.gov.ir

رسیدگی به امورات امنیت رفع عیوب وتعمیر و نگهداری شبکه دولت

4رضا جوان پرشوررئیس گروه فناوری اطلاعات31972453reza.javan@ostan-ag.gov.irنظارت و مدیریت عملکرد کارشناسان گروه فناوری اطلاعات واجرای برنامه های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات
5توحید غرائبیکارشناس فناوری31972447 کارشناس فناوری، شبکه و امنیت
6کارشناسان پشتیبانی استانداری31972455رسیدگی به امورات پشتیبانی شبکه, امنیت و دیتاسنتر