آشنایی با شبکه دولت

شبکه اختصاصی دولت به شکل یک شبکه مستقل برای پیاده سازی بخش ارتباط دولت بادولت (G۲G)در نظر گرفته شده است.

این شبکه به عنوان بستر مناسبی برای نظام ملی اطلاعات تارسیدن کشور به سطح مطلوب شبکه های زیربنای ملی ارتباطات توسط نهاد ریاست جمهوری باحداکثر بهره برداری از امکانات مخابراتی موجود کشور راه اندازی ومدیریت شده است.

درسال ۱۳۷۶ برای حل مشکلات ودسترسی آسان تر به اطلاعات دستگاه هااجرای آزمایشی شبکه دولت در تهران باهدف اولیه ارتباط امن وبا کیفیت در سطح مدیران رده اول کشور (اعضای هیات دولت)شروع گردید.

پس از راه اندازی شبکه وایجاد ارتباط باوزراءنیاز به توسعه شبکه در سطوح دیگر از مدیران کشور (بخصوص استانها) که اطلاعات آنها مستقیما از سطوح اجرائی بدست می آید مورد تائید قرار گرفت بدین ترتیب در سال ۱۳۸۰شبکه دولت که امروز بعنوان زیرساخت (G۲G) ایران شناخته می شودآغاز گردیدوشبکه دولت بستری مناسب برای تامین ارتباطات وجابجائی اطلاعات بین دستگاه های دولتی است که بمنظور تسهیل در ایجاد وراه اندازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) ریاست جمهوری طراحی وایجاد شده است

 

اهداف عالیه شبکه دولت عبارتند از:

۱- شفاف سازی ونظارت خودکار

۲- توزیع اطلاعات وسیستمهای هوشمند برای پشتیبانی از تصمیمات مدیران ارشد کشور

۳- تسهیل اطلاع رسانی وپاسخگوئی در سطح دولت

۴- پشتیبانی نظام منداز مدیران اجرائی

۵-تسریع وتسهیل روال های اداری

۶- یکپارچگی وهم بندشدن سیستمهای اداری

۷- بهبود جریان اطلاعات وآمار دولت

برای دست یابی به این اهداف عالیه تعدادی اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده است

۱- ایجادسازماندهی مناسب برای مدیریت شبکه بامشارکت کلیه سازمانهای دولتی دیگر

۲- طراحی وتامین امنیت شبکه

۳- آماده کردن شبکه برای سیستمهای اطلاعاتی دولت