معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی


 
  •  سوابق: 

ناظر و مسئول اجرا در طرح هاى عمرانى شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربى 
کارشناس فنی دفتر برنامه ریزی آب و بودجه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربى 
کارشناس فنی دفتر حراست و امور محرمانه آب منطقه ای آذربایجان غربی 
مدیر دفتر حراست آب منطقه ای آذربایجان غربى 
معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای آذربایجان غربى 
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربى


.:شرح وظایف معاونت عمرانی:.


١- هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاه های اجرائی در تهیه و تنظیم طرح های زیربنایی، اقتصادی و عمرانی با توجه به نیازها، تجارب و اولویت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان.
٢- نظارت عالیه بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت پروژه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پیشرفت به واحدهای استانی دستگاه های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع.
٣- نظارت عالیه و مراقبت و هماهنگی در اجرا و پیشرفت برنامه های عمرانی (ملی- استانی)
٤- انجام اقدامات لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه برحسب مورد.
٥- تهیه و تنظیم گزارش های نظارتی از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزش یابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی- اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی.
٦- بررسی های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و همچنین ارائه نظرات در این زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
٧- حمایت از شوراهای اسلامی استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات.
٨- مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهیلات رفاهی و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف.
٩- تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحدهای ذیربط در این زمینه با وزارت کشور.
١٠- نظارت و پیگیری بر امر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزش یابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار اجتماعی و اقتصادی آنها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی.
١١- نظارت بر پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات ابلاغی.
١٢- بررسی و تهیه قیمت های پایه استان و ضرایب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تأیید.
١٣- نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها.
١٤- نظارت، بررسی و اظهارنظر در خصوص برنامه ها، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداری ها که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.
١٥- بررسی موقعیت مناطق شهری و روستایی استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهیلات رفاهی و برآورد اعتبار موردنیاز و پیگیری لازم از طریق وزارت کشور.
١٦- انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل و یا حضور فعال در جلسات، مجامع، شوراها، کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
١٧- نظارت بر پیشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع اجرای پروژه ها در واحدهای استانی دستگاه های اجرائی، نظارت بر اجرای طرح های تملک دارائی سرمایه ای به منظور ارزیابی ازنظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با اهداف و خط مشی ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت کار با جداول زمانی و اعمال کنترل های لازم و تنظیم گزارش های مربوطه و اعلام نتایج به مراجع ذیربط.
١٨- نظارت بر اجرای آئین نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطح استان.
١٩- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان ازنظر تأسیسات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها و پیگیری تأمین آنها برابر مقررات.
٢٠- تعیین اولویت بندی طرح ها و برنامه ها و پروژه ها برای تخصیص اعتبارات لازم.