جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی