معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی


  • سوابق :


.:شرح وظایف معاونت امنیتی و انتظامی:.