پژوهش ها

ردیفعنوان اطلاعاتتاریخ انتشارتوضیحات مهمدریافت فایل
1
اطلاعات اساتید
1401/07/23
-----
دانلود
2
دوره های برگزار شده
1401
-----
3
قرارداد آموزشی
1401/03/22
-----
4
قرارداد آموزشی2
1401/07/23
-----
5
قرارداد همکاری آموزشی
1401
-----
6
فراخوان طرح های پژوهشی و توسعه فناوری
1400/11/01
-----
7
طرح های پژوهشی و توسعه فناوری
1401
-----
8
صورت جلسه دومین کارگروه آپفن(آموزش، پژوهش و فناوری)
1401
-----
9
کاربرگPDF
1401
-----
10
کاربرگWORD
1401
-----
11
عناوین پیشنهادی شورای پژوهش برای 1401
1401
-----