دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان غربی

شیوه نامه اقامت پنجاله برای سپرده گذاران و سرمایه گذران خارجی

معرفی همکاران دفتر سرمایه گذاری
ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی  مدرک تحصیلی آدرس ایمیل سازمانی شماره تماسعکس
1عزت اله بهاریمدیر کل کارشناسی ارشدe.bahari@ostan-ag.gov.ir31972658
2سید علی رضویمعاون مدیرکلکارشناسی ارشد 31972660
3علی رزازیکارشناس مسئول امورتولید واشتغالکارشناسی ارشدrazzazi@ostan-ag.gov.ir31972642
4عباداله اکبریکارشناس امورتولید واشتغال بخش صنعت و معدنکارشناسی ارشد 31972643
5علی شادجوکارشناس امور تولید و اشتغال بخش کشاورزی کارشناسی ارشدa.shadjou@ostan-ag.gov.ir31972650
6عادل مصطفویکارشناس امور تولید و اشتغال بخش کشاورزی و خدماتکارشناسی 31972659
7حجت فقیه اردوبادیکارشناس امور تولید و اشتغال کارشناسی 31972653
8علی حسن پور گمیچیکارشناس جذب وحمایت از سرمایه گذاری داخلیکارشناسی ارشد 31972656
9مهدی وطنیکارشناس جذب وحمایت از سرمایه گذاری خارجیکارشناسی ارشد 31972655
10محمد ابراهیمیکارشناس امور تولید و اشتغال بخش صنعت و معدنکارشناسی 31972543
11محمد عابدین زادهکارشناس هماهنگی وپیگیریکارشناسی 31972658

♦ شرح وظایف دفتر


۱- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشستهای منطقه های استان بااستانهای کشورهای همسایه با رویکردهای اقتصادی و بازرگانی و توسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها و دستگاههای ذیربط در راستای اسناد بالادستی وقوانین و مقررات مربوط
۲- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی در امور سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و بهره وری از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط
۳- پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمانها
۴- شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران ، بخصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاههای اجرایی
۵- نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
۶- ایجاد هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط در زمینه تشکیل نمایشگاههای برون مرزی با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی
۷- انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری و دستگاههای ذیربط استان
۸- نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل به سرمایه گذاران و واحدها تولیدی در سطح استان در راستای قوانین و مقررات مربوط
۹- تسهیل در ایجاد پنجره واحد سرمایه گداری و وحدت رویه در ارایه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان
۱۰- هماهنگی در امر صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران در استان
۱۱-همکاری در مطالعه ، بررسی و پیگیری اظهار نظر در خصوص وضعیت تولید واشتغال واحدهای دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاههای ذیربط
۱۲-همکاری برای تنتظیم پیش نویس طرح ها ، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و واحدهای دارای وضعیت بحرانی دراستان
۱۳- اخذ و بررسی گزارشهای تحلیل از وضعیت بازار کار (اشتغال ،تولید و بهره وری) بر اساس گزارشات مدون ملی و سازمان برنامه و بودجه استان و ارایه پیشنهادات لازم به شوراها و کمیسیونهای ذیربط در استان
۱۴- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتعال استان و ارایه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات آن
۱۵-هماهنگی با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط جهت تشکیل شورای هماهنگی بانکهای استان و بررسی و نظارت بر عملکرد آنها در بحث تسهیلات
۱۶- هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سطح استان
۱۷- نظارت بر اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور