میز خدمت استانداری آذربایجان غربی

 
میزخدمت استانداری آذربایجان غربی
عنوان خدمتنحوه ارائه زیرخدمتراهنمای استفاده از زیرخدمتاطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسنامه زیرخدمت)لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول  (FAQ)

توافقنامه سطح خدمات(SLA)شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت)عنوان زیر خدمت(شناسه زیرخدمت)
مدیریت تحصیلی – دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاصآزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص)حضوریمراجعه به دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری 

 

لینک

آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟خیر

     

04431972355

دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریشبکه دولتدفاتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری لینکیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972355

دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری

آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل هاارائه خدمات آموزشی در استانشبکه دولتدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استانشبکه دولتمدیریت بحران استان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432756512

مدیریت بحران استان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاشبکه دولتدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجیابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلفحضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجیحضوریمراجعه به دفاتر پیشخوان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432341267

دفتر پیشخوان مروارید

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استانحضوری/اینترنتیاتباع و مهاجرین خارجیلینکلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بلهلینک

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامهحضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

یا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استانحضوری/ شبکه دولتاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجازپست /حضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی)حضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجیحضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجیحضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانیحضوری/اینترنتیاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجیحضوری/اینترنتیاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
صدرو یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استاندفتر پیشخواناتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجیدفتر پیشخواندفتر پیشخوان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432341267

دفتر پیشخوان مروارید

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجیحضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجیحضوری/اینترنتیاتباع و مهاجرین خارجیلینکلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیرلینک

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجیاینترنتاتباع و مهاجرین خارجیلینکلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
صدور دفترچه بیمه اتباع خارجیحضوری/دفتر پیشخواناتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامتدفتر پیشخوان/شبکه دولتاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجیحضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجیحضوری/اینترنتیاتباع و مهاجرین خارجیلینکلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجیحضوریاتباع و مهاجرین خارجی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432770984

اتباع و مهاجرین خارجی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استانابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استانشبکه دولتدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌هاحضوریدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشوراینترانتدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید بودجه شهرداری هاحضوریدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهرحضوریدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفرحضوریدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهرحضوریدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری هاحضوریدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری هاحضوریدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری طرح های فنی و عمرانی استانابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استانتلفندفتر فنی/گروه حمل و نقل و ترافیک لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972416

دفتر فنی/گروه حمل و نقل و ترافیک

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استانشبکه دولت/حضوریددفتر فنی و امور عمرانی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972416

ددفتر فنی و امور عمرانی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استاناینترانتددفتر فنی و امور عمرانیاطلاعات در وبگاه دستگاهلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972416

ددفتر فنی و امور عمرانی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استانحضوریددفتر فنی و امور عمرانی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972416

ددفتر فنی و امور عمرانی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استانشبکه دولتددفتر فنی و امور عمرانی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972416

ددفتر فنی و امور عمرانی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استاناینترانت/حضوریددفتر فنی و امور عمرانی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972416

ددفتر فنی و امور عمرانی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استاناجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا هاحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری هاحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
تأیید حسابرسی دهیاری‌هاحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: بله
تأیید حکم دهیارانحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستاییحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استانحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: بله
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستاییحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاریحضوریدفترامور روستایی و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: بله
برگزاری انتخابات در استاناخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استانحضوریدفتر امور سیاسی و انتخابات لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
اعلام نتایج انتخابات در استانحضوریدفتر امور سیاسی و انتخابات لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیز 

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستانحضوریدفتر امور سیاسی و انتخاباتلینکلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بلهلینک

04431972372

دفترامور روستایی و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
خدمات امور مدیریت بحران در استانارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبهشبکه دولتمدیریت بحران استان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432756512

مدیریت بحران استان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استانشبکه دولتمدیریت بحران استان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04432756512

مدیریت بحران استان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استانشبکه دولتمدیریت بحران استان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432756512

مدیریت بحران استان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استانشبکه دولتمدیریت بحران استان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432756512

مدیریت بحران استان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحرانشبکه دولتمدیریت بحران استان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04432756512

مدیریت بحران استان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استانارزیابی عملکرد شورای شهر و روستاشبکه دولتدفاتر امور شهری و روستایی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

04431972372

دفاتر امور شهری و روستایی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریهاشبکه دولتدفاتر امور شهری و روستایی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972186

04431972372

دفاتر امور شهری و روستایی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استانشبکه دولت/حضوریدفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972580

دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرینحضوریدفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972580

دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استانشبکه دولتدفتر امور اجتماعی و فرهنگی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانیحضوریدفتر امور اجتماعی و فرهنگی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استانحضوریدفتر امور بانوان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972141

دفتر امور بانوان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استانحضوریدفتر امور بانوان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972141

دفتر امور بانوان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استانحضوریدفتر امور بانوان لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972141

دفتر امور بانوان

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخ به استعلامات حوزه استانپاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استانحضوریگزینش لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972299

گزینش

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استانحضوریبازرسی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972580

دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استانپاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استانحضوریدفتر امور سیاسی و انتخابات لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972303

دفتر امور سیاسی و انتخابات

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به شکایات مناقصات استانیحضوری/اینترانتدفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972580

دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استانحضوریدفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972580

دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استانحضوری/اینترانتدفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972580

دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استانپشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استانشبکه دولتدفتر امور اجتماعی و فرهنگی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ساماندهی زائرین اربعین استانحضوریدفتر امور اجتماعی و فرهنگی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ساماندهی زائرین غیر ایرانی استانشبکه دولتدفتر امور اجتماعی و فرهنگی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استانتایید مراکز ثقل استانحضوری/اینترنتیپدافند غیرعامل لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972151

پدافند غیرعامل

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استانحضوریپدافند غیرعامل لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972151

پدافند غیرعامل

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استانحضوریپدافند غیرعامل لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972151

پدافند غیرعامل

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعاملشبکه دولت/حضوریپدافند غیرعامل لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972151

پدافند غیرعامل

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری سازمانهای مردم نهاد استانتسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استاناینترنت/پیامکدفتر امور اجتماعی و فرهنگیلینکلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بلهلینک

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استانحضوری/اینترانتدفتر امور اجتماعی و فرهنگی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استانحضوریدفتر امور اجتماعی و فرهنگی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972240

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
حمایت از سرمایه‌گذاری در استانتسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استانشبکه دولت/حضوریدفتر سرمایه گذاری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972648

دفتر سرمایه گذاری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استاناینترانتدفتر سرمایه گذاریاطلاعات در وبگاه دستگاهلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972648

دفتر سرمایه گذاری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربطحضوری/اینترانتدفتر سرمایه گذاری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972648

دفتر سرمایه گذاری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استانشبکه دولت/حضوریدفتر سرمایه گذاری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972648

دفتر سرمایه گذاری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
معرفی فرصت های سرمایه گذاری استاناینترنتدفتر سرمایه گذاریلینکلینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972648

دفتر سرمایه گذاری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی)خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی)حضوریدفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972580

دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استانرسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استانشبکه دولت/حضوریدفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972580

دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استانرسیدگی به تخلفات دهیارانحضوری/اینترانتفرمانداری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431975000

فرمانداری ارومیه

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شوراهای بخشاینترانتفرمانداری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431975000

فرمانداری ارومیه

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شوراهای روستاحضوری/اینترانتفرمانداری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431975000

فرمانداری ارومیه

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری هاحضوری/اینترنتدفتر امور شهری و شوراها لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972186

دفتر امور شهری و شوراها

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استانشبکه دولت/حضوریددفتر فنی و امور عمرانی لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972416

ددفتر فنی و امور عمرانی

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوریرسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استانشبکه دولتدفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله 

04431972303

دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استانصدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستانحضوریدفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری لینکآیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر 

04431972303

دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری

آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر