مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری


عباس اصلانی سرپرست دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

شماره تماس دفتر: 31972355

.:شرح وظایف دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری:.

١- برنامه ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان.
٢- برنامه ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
٣- برنامه ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی.
٤- برنامه ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابع.
٥- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه.
٦- نظارت بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان با هماهنگی مسئولین ذیربط.
٧- برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابع.
٨- برنامه ریزی برای توانمندسازی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابع.
٩- برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام بهره وری و سایر سیستم های مدیریتی در راستای تعالی سازمانی.
١٠- راهبری امور مربوط به تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابع با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور.
١١- نظارت بر عدم گسترش تشکیلات استانداری و واحدهای تابع در راستای سیاست های برنامه جامع تحول اداری و منطقی نمودن اندازه دولت.
١٢- برنامه ریزی های لازم جهت مستندسازی و اصلاح بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابع.
١٣- نظارت و بازخوردگیری مستمر سازمان در بعد وظایف دستگاه، مستندسازی فرایندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری و واحدهای تابع.
١٤- برنامه ریزی و نظارت در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته مرتبط با طرح ها و برنامه ها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابع.
١٥- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم موافقت نامه بودجه استانداری و واحدهای تابع در قالب برنامه ها و مبتنی بر بودجه عملیاتی و ارزیابی مستمر عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه.
١٦- برنامه ریزی و نظارت بر فرایند تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه براساس سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط.
١٧- برنامه ریزی و نظارت بر فرایند انجام کلیه امور پژوهشی و مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت ها و نیازهای پژوهشی و تأمین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط.
١٨- نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهم نامه های علمی بین استانداری و سایر سازمان ها و نهادها.
١٩- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با امور دفتر.
٢٠- بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
٢١- شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٢٢- ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.